Portal dla ludzi aktywnych

Regulamin

REGULAMIN
Poniższy Regulamin i Polityka prywatności określają zasady funkcjonowania serwisu Top 100

POJĘCIA

1. Administrator – osoba odpowiedzialna za zarządzanie serwisem Top 100
2. Użytkownik – każda osoba korzystająca z serwisu.
3. Ogłoszeniodawca – osoba fizyczna lub firma, która wypełni formularz zgłoszeniowy i jej wizytówka zostanie ogłoszona na liście Top 100
4. Ogłoszenie – oferta (wizytówka) osoby fizycznej lub firmy, dotycząca usług związanych ze sportem, w szczególności: kulturystyka, fitness i/lub sztuki walki

ZASADY OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu.
2. Wszelkie prawa autorskie związane z rozwiązaniami technologicznymi zastosowanymi w serwisie, jak również informacje w nim publikowane są zastrzeżone Administratorowi. Udostępnianie, kopiowanie, powielanie bądź wykorzystanie informacji do użytku własnego, związanego z jakąkolwiek działalnością komercyjną – jest zabronione.
3. Kopiowanie lub rozpowszechnianie fragmentów bądź całych treści serwisu do celów innych niż dozwolonego użytku prywatnego jest surowo zabronione.
4. Serwis jest bazą wizytówek najlepszych instruktorów kulturystyki, fitness i/lub sztuk walki, w którym można znaleźć informacje na temat instruktorów; ich osiągnięć i zdobytych certyfikatach oraz informacje teleadresowe.
5. Ogłoszenie w postaci wizytówki trenera publikuje Administrator serwisu Top 100 po uprzednim wypełnieniu formularza zgłoszeniowego przez zainteresowaną osobę oraz po zweryfikowaniu podanych informacji.
6. Administrator serwisu Top100 po przeanalizowaniu informacji podanych w formularzu zgłoszeniowym decyduje, czy opulikuje ogłoszenie (wizytówkę) w serwisie Top 100.

ZGŁOSZENIE I PUBLIKACJA OGŁOSZEŃ W SERWISIE

1. Zgłoszenie ogłoszenia do serwisu polega na przesłaniu poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz akceptację niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności.
2. Zgłoszenie do serwisu jest darmowe.
3. Wszelkie dane kontaktowe są podawane przez Ogłoszeniodawcę na jego odpowiedzialność.
4. Ogłoszeniodawca jest zobowiązany do uzupełnienia wymaganych informacji w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z prawdą.
5. Administror serwisu zastrzega sobie prawo do weryfikacji informacji podanych w formularzu zgłoszeniowym, szczególnie jeśli zachodzi podejrzenie, że są one niezgodne z prawdą.
6. Administrator serwisu publikuje ogłoszenie w serwisie, przy czym Ogłoszeniodawca może w każdej chwili zażądać usunięcia ogłoszenia lub edycji ogłoszenia.
7. Ogłoszeniodawca jest zobowiązany do aktualizacji treści swojego ogłoszenia (wizytówki) i danych kontaktowych.
8. Ogłoszeniodawcy wyrażają zgodę na przesyłanie drogą mailową informacji systemowych, informacji o zmianach w serwisie i jego regulaminie oraz innych wiadomości od Administratora.

USUWANIE OGŁOSZEŃ

1. Administor serwisu zastrzega sobie prawo do edycji, aktualizacji i usuwania ogłoszeń na prośbę Ogłoszeniodawcy.
2. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do edycji i usuwania ogłoszeń niezgodnych z niniejszym regulaminem bądź łamiących polskie prawo, bez konieczności uprzedniego informowania o takiej decyzji i podawania jej powodu.

DODAWANIE OPINII

1. Ogłoszeniodawcy wyrażają zgodę na wystawianie im opinii.
2. Użytkownicy mogą dodawać opinie o Ogłoszeniodawcach wypełniając pole „Dodaj Opinię”
3. Opinie wystawiane trenerom nie mogą dotyczyć usług innych niż związanych ze sportem. Opinie informujące o korzystaniu z innych usług, w tym m.in. reklamy lub opinie niezgodne z prawdą, lub zawierające wulgaryzmy itp. nie zostaną opublikowane w serwisie.
4. Opinie mogą dodawać wyłącznie osoby, które korzystały z usług danego Ogłoszeniodawcy.
5. Użytkownik może dodać tylko jedną opinię o jednym Ogłoszeniodawcy. W przypadku dodania kilku opinii temu samemu Ogłoszeniodawcy, jego opinie nie zostaną opublikowane w serwisie.
6. Użytkownik oświadcza, iż treść opinii jest zgodna z prawdą.
7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść wystawianej opinii.
8. W treści opinii nie mogą znajdować się adresy bądź nazwy innych stron internetowych.
9. W treści opinii nie mogą znajdować się jakiekolwiek dane osobowe innych użytkowników.
10. Użytkownicy dodający opinie są zobowiązani do podania aktywnego adresu mailowego.
11. Adres mailowy podany przez użytkownika nie będzie nigdzie wyświetlany, służy on do celów aktywacji opinii i ewentualnego kontaktu Administratora.
12. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do weryfikacji treści opinii, co do których zachodzi podejrzenie, że są niezgodne z prawdą lub są działaniem użytkowników konkurencyjnych.

PUBLIKACJA ORAZ USUWANIE OPINII

1. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do niepublikowania i/lub usuwania opinii, które nie zostały dodane przez osoby korzystające z usług danego Ogłoszeniodawcy, a także opinii, których treść jest niezgodna z polskim prawem lub zasadami dobrej kultury.
2. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do blokowania możliwości wyświetlania i dodawania opinii Ogłoszeniodawcom, na kontach których znajdują się opinie dodane z adresu IP Ogłoszeniodawcy lub z wykorzystaniem innych danych wskazujących na samodzielne działania Ogłoszeniodawcy.

REKLAMACJE

1. Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu mogą być reklamowane za pośrednictwem emaila: top100@kulturysta.com
2. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w możliwie najkrótszym czasie.
3. Kontakt z Administratorem serwisu jest możliwy za pośrednictwem emaila

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 15.12.2014r.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umów określonych niniejszym regulaminem jest sąd właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego. W przypadku, kiedy umowa została zawarta z podmiotem nie będącym Konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, sądem właściwym jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego.